10 Levenslessen van schrijver Paulo Coelho

The Alchemist by Paulo Coelho is one of the best-selling books in history. The story of Santiago, the shepherd boy on a journey to realize his “Personal Legend” has inspired people all over the world to live their dreams.

Here are ten of the most popular passages and lessons to apply to your life:

1. Fear is a bigger obstacle than the obstacle itself
“Tell your heart that the fear of suffering is worse than the suffering itself. And that no heart has ever suffered when it goes in search of its dreams, because every second of the search is a second’s encounter with God and with eternity.”
Any new pursuit requires entering uncharted territory — that’s scary. But with any great risk comes great reward. The experiences you gain in pursuing your dream will make it all worthwhile.

2. What is “true” will always endure
“If what one finds is made of pure matter, it will never spoil. And one can always come back. If what you had found was only a moment of light, like the explosion of a star, you would find nothing on your return.”
Truth cannot be veiled by smoke and mirrors — it will always stand firm. When you’re searching for the “right” decision, it will be the one that withstands the tests of time and the weight of scrutiny.

3. Break the monotony
“When each day is the same as the next, it’s because people fail to recognize the good things that happen in their lives every day that the sun rises.”
Gratitude is the practice of finding the good in each day. Life can easily become stagnant, mundane, and monotonous, but that changes depending on what we choose to see. There’s always a silver lining, if you look for it.

4. Embrace the present
“Because I don’t live in either my past or my future. I’m interested only in the present. If you can concentrate always on the present, you’ll be a happy man.”
There’s no point dwelling in the past and letting it define you, nor getting lost and anxious about the future. But in the present moment, you’re in the field of possibility — how you engage with the present moment will direct your life.

5. Your success has a ripple-effect
“That’s what alchemists do. They show that, when we strive to become better than we are, everything around us becomes better, too.”
Growth, change, and evolution are weaved into the fabric of reality. Becoming a better version of yourself creates a ripple effect that benefits everything around you: your lifestyle, your family, your friends, your community.

6. Make the decision
“When someone makes a decision, he is really diving into a strong current that will carry him to places he has never dreamed of when he first made the decision.”
It’s easy to get overwhelmed by the unknowns and finer details of your dreams. Actions will flow out of having confidence in your decision; sitting on the fence will get you nowhere.

7. Be unrealistic
“I see the world in terms of what I would like to see happen, not what actually does.”
Some of the greatest inventions would not have happened if people chose to accept the world as it is. Great achievements and innovations begin with a mindset that ignores the impossible.

8. Keep getting back up
“The secret of life, though, is to fall seven times and to get up eight times.”
Because the eighth time could be your breakthrough. Some of the greatest novels in history were published after receiving hundreds of rejections. Thankfully, those authors never gave up.

9. Focus on your own journey
“If someone isn’t what others want them to be, the others become angry. Everyone seems to have a clear idea of how other people should lead their lives, but none about his or her own.”
It’s easy to be influenced by others, but you’ll be miserable if you end up living someone else’s life. There’s nothing wrong with taking advice and learning from others, but make sure it aligns with your desires and passions.

10. Always take action
“There is only one way to learn. It’s through action.”
You can study, read, and listen until you turn blue in the face, but the full experience is when you take action, and let the rubber meet the road. Once you’re done aiming, pull the trigger.

VERTALING:

De Alchemist van Paulo Coelho is een van de best verkochte boeken in de geschiedenis. Het verhaal van Santiago, de herdersjongen op een reis om zijn “Persoonlijke Legende” te realiseren heeft mensen over de hele wereld geïnspireerd om hun dromen te leven.


Hier zijn tien van de meest populaire passages en lessen om toe te passen in je leven:

1. Angst is een groter obstakel dan het obstakel zelf
Angst is een groter obstakel dan het obstakel zelf“Vertel je hart dat de angst om te lijden erger is dan het lijden zelf. En dat geen hart ooit heeft geleden wanneer het op zoek gaat naar zijn dromen, want elke seconde van de zoektocht is een tweede ontmoeting met God en met de eeuwigheid.” Elke nieuwe achtervolging vereist het betreden van onbekend terrein – dat is eng. Maar met elk groot risico komt grote beloning. De ervaringen die je opdoet bij het nastreven van je droom zullen het allemaal de moeite waard maken.

2. Wat “waar” is zal altijd blijven bestaan
Wat ‘waar’ is, zal altijd blijven bestaan“ Als wat je vindt is gemaakt van pure materie, zal het nooit bederven. En men kan altijd terugkomen. Als wat je had gevonden slechts een moment van licht was, zoals de explosie van een ster, zou je niets vinden bij je terugkeer. ‘De waarheid kan niet worden versluierd door rook en spiegels – het zal altijd standhouden. Wanneer u op zoek bent naar de ‘juiste’ beslissing, is deze degene die de tand des tijds en het gewicht van de controle doorstaat.

3. Breek de eentonigheid
“Wanneer elke dag hetzelfde is als de volgende, is het omdat mensen de goede dingen niet herkennen die elke dag als de zon opkomt in hun leven gebeuren.”Dankbaarheid is de praktijk van het vinden van het goede in elke dag. Het leven kan gemakkelijk stagneren, alledaags en eentonig worden, maar dat verandert afhankelijk van wat we kiezen te zien. Er is altijd een zilveren voering, als je ernaar zoekt.

4. Omarm het heden
“Omdat ik niet in mijn verleden of in mijn toekomst leef. Ik ben alleen geïnteresseerd in het heden. Als je je altijd op het heden kunt concentreren, ben je een gelukkig man. “Het heeft geen zin in het verleden te blijven stilstaan ​​en u te laten definiëren, noch verdwaald te raken en bezorgd te zijn over de toekomst. Maar in het huidige moment zit je op het gebied van mogelijkheden – hoe je met het huidige moment omgaat, zal je leven sturing geven.

5. Uw succes heeft een rimpel-effect
“Dat is wat alchemisten doen. Ze laten zien dat, wanneer we ernaar streven om beter te worden dan we zijn, alles om ons heen ook beter wordt. ”Groei, verandering en evolutie zijn verweven in het weefsel van de werkelijkheid. Door een betere versie van jezelf te worden, creëer je een rimpeleffect dat ten goede komt aan alles om je heen: je levensstijl, je familie, je vrienden, je gemeenschap.

6. Neem de beslissing
“Wanneer iemand een beslissing neemt, duikt hij echt in een sterke stroming die hem naar plaatsen zal brengen waar hij nog nooit van had gedroomd toen hij voor het eerst de beslissing nam.”Het is gemakkelijk om overweldigd te worden door de onbekenden en fijnere details van je dromen. Acties vloeien voort uit vertrouwen in je beslissing; zittend op een hek kom je nergens.

7. Wees onrealistisch
“Ik zie de wereld in termen van wat ik graag zou zien gebeuren, niet in wat er eigenlijk gebeurt.”Sommige van de grootste uitvindingen zouden niet zijn gedaan als mensen ervoor hadden gekozen de wereld te accepteren zoals die is. Grote prestaties en innovaties beginnen met een denkrichting die het onmogelijke negeert.

8. Blijf steeds weer opstaan
“Het geheim van het leven is echter zeven keer vallen en acht keer opstaan.”Omdat de achtste keer je doorbraak kan zijn. Enkele van de grootste romans in de geschiedenis werden gepubliceerd na het ontvangen van honderden afwijzingen. Gelukkig hebben die auteurs nooit opgegeven.

9. Focus op je eigen reis
“Als iemand niet is wat anderen willen dat ze zijn, worden de anderen boos. Iedereen lijkt een duidelijk idee te hebben van hoe andere mensen hun leven moeten leiden, maar niemand over zijn of haar eigen leven. ‘

10. Neem altijd actie
 “Er is maar één manier om te leren. Het is door in actie te komen. “Je kunt studeren, lezen en luisteren tot je blauw wordt in het gezicht, maar de volledige ervaring is wanneer je actie onderneemt en “het rubber de weg laat ontmoeten”. Zodra je klaar bent met richten, haal je de trekker over.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Na het plaatsen van een reactie moet deze eerst worden goedgekeurd voordat deze verschijnt.

Er zijn nog geen berichten achtergelaten, wees de eerste.